INFORMACE  /  Pro klienty...
Povinnosti advokáta ve vztahu k AML

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro účely plnění povinností v oblasti AML (opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, přičemž financováním terorismu se považuje i financování šíření zbraní hromadného ničení):

JUDr. Kateřina Radostová, advokát, ev. č. ČAK 11524
Kontaktní údaje:
email: radostova@radostova.eu, tel.: 222 316 699


Poučení klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.


Rozsah zpracovávaných údajů:

Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.


Doba zpracování údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.


Účel zpracovávání údajů:

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


Forma zpracovávání údajů:

Osobní údaje za shora uvedeným účelem mohou být shromažďovány, mohou být pořízeny kopie dokladů, z nichž byly údaje ověřeny.


Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle tohoto ustanovení, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle tohoto ustanovení, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.


Poučení o předávání osobních údajů:

Osobní údaje budou předávány za podmínek stanovených GDPR a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.


Orgán dozoru:

Orgánem dozoru ve shora uvedených případech je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých našimi klienty a zájemci o naše služby.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? JUDr. Kateřina Radostová – advokát, IČ:68418922, se sídlem Břehová 208/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“), kontaktní e-mail: radostova@radostova.eu

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané léky, údaje o rasovém původu, údaje o etnickém původu, údaj o sexuální orientaci, údaj o náboženském vyznání, vaše politické názory, údaje o filozofickém vyznání, údaje o členství v odborech, údaje o trestních deliktech, údaje o pravomocném odsouzení.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:
Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů:
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu radostova@radostova.eu Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Toto znění je účinné od 25.5.2018

Women in law awards 2019
9. LEDNA 2020

Women in law awards 2019
15. SRPNA

Právnická firma roku 2018
6. ŘÍJNA

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila již jedenáctý ročník firemního žebříčku Právnická firma roku. Nesmírně si vážíme, že jsme opakovaně mezi velmi doporučovanými kancelářemi. DĚKUJEME.


PF 2018!
19. PROSINCE

JUDr. Advokátní kancelář Radostová & Co. přeje všem svých obchodním partnerům a přátelům i v příštím roce mnoho síly, zdraví a energie... v "moři plném žraloků"!


PRACOVNÍ NABÍDKY
22. DUBNA

Advokátní kancelář Radostová & CO., přijme do svého kolektivu ADVOKÁTA/TKU na dlouhodobou spolupráci. Pozice vhodná i pro ženy na mateřské dovolené. Nabízíme velmi různorodou agendu, přátelský kolektiv, práce z domova, začátek spolupráce - dohodou/ihned. Své životopisy s fotografií posílejte na: misianova@radostova.eu, k rukám Denisy Mišianové.

Advokátní kancelář Radostová & CO., přijme do svého kolektivu KONCIPIENTA/TKU. Nabízíme velmi různorodou agendu, přátelský kolektiv, začátek spolupráce - dohodou/ihned. Požadujeme časovou flexibilitu, předchozí praxi, perfektní znalost AJ, NJ – výhodou, pečlivost. Své životopisy s fotografií posílejte na: misianova@radostova.eu, k rukám Denisy Mišianové.

Advokátní kancelář Radostová & CO., přijme do svého kolektivu STUDENTY na dlouhodobou spolupráci. Pozice vhodná zejména pro studenty 4. a 5. ročníku. Nabízíme velmi různorodou agendu, volnou pracovní dobu dle možností uchazeče, přátelský kolektiv, práce z domova, perfektní znalost minimálně jednoho světového jazyka, začátek spolupráce - dohodou/ihned. Své životopisy s fotografií posílejte na: misianova@radostova.eu, k rukám Denisy Mišianové.


PF 2018!
19. PROSINCE

JUDr. Advokátní kancelář Radostová & Co. přeje všem svých obchodním partnerům a přátelům i v příštím roce mnoho síly, zdraví a energie... v "moři plném žraloků"!


Třetina české nafty, která byla dva roky uvězněna ve skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v Německu, je zpět v České republice. Podle předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra je její kvalita odpovídající. (pokračovat na odkazu ZDE – Novinky.cz)

PRACOVNÍ NABÍDKA pro šikovné koncipienty : AK Radostová & Co. přijme do svého kolektivu koncipienta ideálně s praxí a aktivní NJ. (možno i bez, aktivní AJ – podmínkou). Své životopisy s fotografií prosím posílejte vedoucí kanceláře Denise Mišianové: misianova@radostova.eu, 731 452 997. Nástup - dohodou leden /únor 2017. Vybrané uchazeče pozveme na pohovor. Krásné Vánoce :) .... Kateřina a kolektiv ....

18. května 2016

Advokátní kancelář Radostová & Co. má tu čest Vám oznámit, že navázala spolupráci s celosvětově uznávanou špičkou německé advokacie Prof. Dr. Nicem R. Skusou, jenž je nejen univerzitním profesorem, ale také partnerem jedné z nejprestižnějších mnichovských kanceláří.
www.muenchen-rechtsanwaelte.com

10. března 2016

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

10. listopadu 2015

Jako každý rok, i tento, se vyhlašovali v rámci "PRÁVNICKÉ FIRMY ROKU" kategorie advokátních kanceláří a jejich renomé. Máme velkou radost, že naše advokátní kancelář, Radostová & Co. se umístila mezi nejvíce doporučovanými kancelářemi se specializací na sportovní právo. Celé výsledky ZDE.

21. května 2015

Doporučuji článek Téma vydání: Rozhovor s Kateřinou Radostovou z tabletového měsíčníku EPRAVO.CZ Digital.

20. října 2014

Máte problém s dlužníky? Neplní své závazky, tak jak slíbili a nevíte si s nimi rady? Obraťte se na naši kancelář, zdarma posoudíme Váš případ a navrhneme optimální řešení. Pro více informací nás můžete oslovit na jakémkoliv e-mailu či telefonu zde na stránkách.

8. srpna 2014

Je nám ctí oznámit, že se podařilo u FIFA prokázat, že nárok bosenského klubu FK Sarajevo byl neoprávněný, a tudíž FK Příbram nemusí uhradit požadovaných 150 000 EUR. Více informací můžete nalézt například na tomto ODKAZU

25. června 2014

Dnes jsme spustili nové www stránky, doufáme, že se vám líbí a pokud máte jakékoliv připomínky, budeme rádi, když nám napíšete. Team Radostová & Co.